We hebben 5 gasten en geen leden online

432730
Vandaag
Gisteren
Deze Week
Hits / Maand
Deze Maand
Vorige Maand
Totaal
46
201
533
431323
247
3857
432730

Uw IP: 3.236.47.240
2023-02-02 09:51:37

Algemene voorwaarden Blue Moon Belgium vzw                (version française ci-dessous)

 

De Belgische supportersclub "Blue Moon Belgium vzw", die lid is van Manchester City F.C. Supporters Club (1949). Het doel van de vzw is het samenbrengen van zoveel mogelijk Belgische supporters van Manchester City F.C.

 

Deze algemene voorwaarden hebben als doel duidelijkheid te creëren tussen de leden en het bestuur. Bij inschrijving in onze supportersclub verklaart men zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

 • Lidmaatschap

 

Iedereen die gebruik maakt van onze diensten (aankoop tickets, al dan niet met overnachting), moet lid zijn van de vzw Blue Moon Belgium. Lid wordt men door betaling van het lidgeld. De prijs van dit lidgeld is niet permanent vastgelegd en kan variëren van jaar tot jaar. Voor het seizoen 2021-2022 werd dit vastgelegd op 15 eur voor kinderen tot en met 15 jaar. Vanaf 16 jaar betaalt iedereen 30 eur.

 

Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven. Wijzelf en Manchester City moeten perfect weten wie er zich in het stadion bevindt. Dit is zeer belangrijk omwille van veiligheidsredenen.

 

Een lidmaatschap is geldig per voetbalseizoen, dus van juli van een bepaald jaar tot en met mei van het daaropvolgende jaar. 

 

Door een lidmaatschap bij Blue Moon Belgium vzw wordt men ook automatisch lid van Manchester City F.C. Supporters Club (1949). Het lidgeld hiervoor is inbegrepen in het lidgeld van Blue Moon Belgium vzw

 

 • Wedstrijdtickets

 

Onze tickets worden geleverd door de Manchester City F.C. Supporters Club(1949). Deze zorgt ervoor dat al onze leden in het mate van het mogelijk allemaal bij elkaar zitten in het stadion. Al onze tickets zijn enkel geldig voor supporters van Manchester City.

 

Blue Moon Belgium vzw biedt zowel tickets met overnachting aan als ‘losse’ tickets.

 

- Mensen die dat wensen kunnen deelnemen aan de door ons vooropgestelde voetbaltrip. Zij kunnen dan, met of zonder onze begeleiding, volledig genieten van de voetbaltrip. Zij kregen altijd alle nodige informatie mee om de reis tot een goed einde te kunnen brengen. Het bestuur van de vzw Blue Moon Belgium is ook altijd beschikbaar via telefoon of e-mail in geval van problemen.

 

Alle info wordt meegegeven via e-mail. De wedstrijdtickets worden tijdens de trip gegeven of kunnen aangetekend worden verzonden mits betaling van de portkosten door het lid.

 

-Losse tickets kunnen ook worden aangekocht zodat het lid vrij is om zelf zijn reis te organiseren. Deze worden doorverkocht met een fee. Deze fee is nodig omdat wij btw-plichtig zijn en wij ook op de verkoop van losse tickets btw dienen te betalen. Na aankoop en ontvangst (bij het bestuur) wordt het lid op de hoogte gebracht. De tickets kunnen worden afgehaald bij het bestuur of worden aangetekend verzonden mits betaling van de portkosten door het lid.

 

Tickets zijn altijd mogelijk tot alle beschikbare tickets weg zijn of na aanvraag tot de door ons vooropgestelde datum.


 

 • Busreis

 

Uitwedstrijden (Londen, …) kunnen worden georganiseerd met een bus. Opstapplaatsen, vertrek- en aankomsturen en alle andere info worden goed op tijd meegedeeld via e-mail.

 

De oversteek van het kanaal gebeurt met de trein (Eurotunnel) of met de ferry.

 

In het geval van een busreis, vragen wij ook nog aan onze leden om rekening te houden met de volgende zaken:

 

- Vergeet zeker je (geldige)identiteitskaart niet. Zonder (niet vervallen) ID-kaart geraak je niet op de trein/boot, en we wachten op niemand, aangezien anders de hele bus de trein riskeert te missen…

 

-Iedereen dient strikt op tijd aanwezig te zijn, zowel op de heen- als op de terugreis (afspraken terugreis worden op de bus medegedeeld). De bus dient strenge tijdsvoorwaarden te respecteren en hierin worden GEEN uitzonderingen gemaakt.

 

- Er wordt ook onderweg gestopt waar je eten kan kopen.

 

- Er wordt geacht dat er door supporters geen Bengaals vuurwerk, geen verdoven middelen of geen sterke alcoholische dranken meegenomen worden. Bij betrapping hiervan in de bus, wordt men uit de bus gezet. Niet iedereen mag het risico lopen om de match te missen als we gecontroleerd worden door de politie.

 

- Tijdens de busreis mag er NIET op de ruiten van de bus geklopt worden. Indien dit toch gebeurt, en de ruiten breken, draai je zelf op voor de kosten. Dit geldt ook voor elke andere vorm van schade of vandalisme aan/in de bus.

 

-Zoek geen ruzie met andere supporters, in de bus, aan het stadion of op de parking. We zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk indien je in het hospitaal of in de cel belandt. De bus wacht niet!

 

 • Hotel

 

Wij gaan steeds op zoek naar het beste prijs/kwaliteit hotel in het centrum van de stad Manchester. Wij opteren steeds voor een 3 of 4 sterren hotel of een appartement. De overnachtingen zijn steeds exclusief ontbijt, tenzij anders vermeld. Alle nodige info wordt steeds op tijd meegegeven.

 

 • Prijs

 

Bij elk pack ticket/hotel staat steeds een prijs vermeld en deze houdt steeds in:


- Hotelovernachting of overnachting in een appartement
- Wedstrijdticket in het vak bij de supporters van ManchesterCity

- Reisverzekering voor de duur van de reis

 

Mocht door omstandigheden (een plots stijgende pond of hotelprijs) de vraagprijs niet voldoen, dan wordt u daar ruim op voorhand van op de hoogte gebracht.

 

Elk lid mag natuurlijk advies en bijstand vragen aan het bestuur indien gewenst om zijn eigen geplande trip naar Manchester tot een goed einde te brengen.

 

 • Reisverzekering P&V

 

Mensen die ticket/hotel via ons doen, zijn verzekerd gedurende de volledige trip. Alle info over de verzekering kan je helemaal onderaan van deze pagina terugginden.

De verzekering is niet van toepassing wanneer er enkel wedstrijdtickets werden aangekocht.

 

 

 

Conditions générales Blue Moon Belgium asbl

 

Le club de supporters belge "Blue Moon Belgium asbl", qui est membre du Manchester City F.C. Club des supporters (1949). Le but de l'association est de rassembler autant de supporters belges du Manchester City F.C.

 

Ces conditions générales visent à créer une clarté entre les membres et le comité d'organisation. Lorsque vous vous inscrivez dans notre club de supporters, vous acceptez automatiquement ces termes et conditions.

 

 • Affiliations

 

Toute personne qui utilise nos services (achat de billets, avec ou sans nuitée) doit être membre de l'asbl Blue Moon Belgium. Vous devenez membre en payant la cotisation. Le prix de cette cotisation n'est pas fixe et peut varier d'une année à l'autre. Pour la saison 2021-2022, il a été fixé à 15 euros pour les enfants jusqu'à 15 ans inclus et à 30 euros à partir de 16 ans.

 

L'adhésion est strictement personnelle et ne peut être transmise. Nous et Manchester City devons savoir parfaitement qui est dans le stade. Ceci est très important pour des raisons de sécurité.

 

Une adhésion est valable par saison de football, donc à partir de juillet d'une certaine année jusqu'au mai de l'année suivante inclus.

 

En adhérant à Blue Moon Belgium asbl, on devient également automatiquement membre de Manchester City F.C. Club des supporters (1949). Les frais d'adhésion sont inclus dans les frais d'adhésion de Blue Moon Belgium asbl

 

 • Tickets de match

 

Nos billets sont fournis par le Manchester City F.C. Club des supporters (1949). Cela garantit que tous nos membres s'assoient dans la mesure du possible ensemble, par groupe de participants, dans le stade. Tous nos billets ne sont valables que pour les fans de Manchester City.

 

Blue Moon Belgium asbl propose à la fois des billets avec nuitée et des billets «simples».

 

- Les personnes qui le souhaitent peuvent participer au voyage de football que nous avons proposé. Tout est organisé dans les moindres détails pour nos membres. Ils peuvent alors, avec ou sans nos conseils, profiter pleinement du voyage footballistique. Ils reçoivent toutes les informations nécessaires pour mener à bien le voyage. La carte de l'asbl Blue Moon Belgium est également toujours disponible par téléphone ou par e-mail en cas de problème.

Toutes les informations sont fournies par e-mail. Les Tickets de match sont remis pendant le voyage ou peuvent être envoyés par courrier recommandé sous réserve du paiement des frais de port par le membre.

 

-Des billets séparés peuvent également être achetés afin que le membre soit libre d'organiser son propre voyage. Ceux-ci sont revendus moyennant des frais. Ces frais sont nécessaires car nous sommes assujettis à la TVA et nous devons également payer la TVA sur la vente de tickets individuels. Après achat et réception (au comité d'organisation), le membre est informé. Les tickets peuvent être retirés au comité d'organisation ou envoyés par courrier recommandé sous réserve du paiement des frais de port par le membre.

 

Vous pouvez toujours obtenir des tickets tant que nous avons des tickets disponibles dans le délai proposé.

 

 

 • Voyages en bus

 

 

Certains matchs à l'extérieur (Londres,…) peuvent être organisés en bus. Les lieux d'embarquement, les heures de départ et d'arrivée ainsi que toutes les autres informations sont communiquées à temps par e-mail.

 

La traversée du canal se fait en train (Eurotunnel) ou en ferry.

 

Dans le cas d'un voyage en bus, nous demandons également à nos membres de prendre en compte les éléments suivants:

 

- N'oubliez pas votre carte d'identité (valide). Vous ne monterez pas dans le train / bateau sans carte d'identité (non expirée), et nous n'attendrons personne, sinon tout le bus risque de rater le train ...

 

-Tout le monde doit être présent à l'heure annoncée, tant à l'aller qu'au retour (les modalités de retour seront communiquées dans le bus). Le bus doit respecter des conditions horaires strictes et dans Aucune exception.

 

- Il y a aussi des arrêts en cours de route où vous pouvez acheter de la nourriture.

 

- Il est interdit d'apporter des feux d'artifice bengali, pas de stupéfiants ou de boissons alcoolisées fortes. S'ils sont pris dans le bus, ils seront exclus du bus. Il est déconseillé de courir le risque de rater le match si nous sommes contrôlés par la police.

 

- Pendant le trajet en bus, ne frappez PAS aux vitres du bus. Si cela se produit et que les fenêtres se brisent, vous devez payer vous-même les frais. Ceci s'applique également à toute autre forme de dommage ou de vandalisme sur / dans le bus.

 

-Ne vous bagarrez pas avec d'autres supporters, dans le bus, au stade ou sur le parking. Nous ne sommes en aucun cas responsables si vous vous retrouvez à l'hôpital ou en prison. Le bus n'attend pas!

 

 •  Hôtel

 

Nous sommes toujours à la recherche du meilleur rapport qualité / prix dans le centre de la ville de Manchester.

Nous optons toujours pour un hôtel 3 ou 4 étoiles ou un appartement.

Les nuits sont toujours hors petit-déjeuner, sauf indication contraire. Toutes les informations nécessaires sont toujours communiquées à temps.

 

 •  Prix

 

Un prix est toujours indiqué avec chaque billet pack / hôtel et cela comprend toujours:

 

- Séjour à l'hôtel ou nuit en appartement

 

- Ticket de match dans les zones des supporters de Manchester City

 

- Assurance voyage pour la durée du voyage

 

Si en raison de circonstances (le cours de la livre sterling ou un prix d'hôtel en augmentation soudaine) le prix demandé ne correspond pas, vous en serez informé bien à l'avance.

 

Tout membre peut, bien entendu, demander conseil et assistance au comité d'organisation s'il le souhaite afin de mener à bien son propre voyage prévu à Manchester.

 

 

 • Assurance voyage P&V

 

Les personnes qui font un ticket / hôtel par notre intermédiaire sont assurées pour tout le voyage. Toutes les informations sur l'assurance se trouvent ci-dessous.

 

L'assurance ne s'applique pas quand les membres achètent leurs tickets sans une nuitée.

verzekering1

verzekering2

Blue Moon Belgium team

Kristof - Jurgen - Joost

ondernemingsnr: 0632.601.534

verzekering financieel onvermogen: Amlin

19.06.2015